• facebook
 • twitter
 • youtube
 • linnk
SUPERMALY

Habarlar

 • Adatça 60MW gaz öndürýän Afrika üstünlikli iberildi

  Adatça 60MW gaz öndürýän Afrika üstünlikli iberildi

  Recentlyakynda, Şandong Supermalynyň 60 MWt elektrik stansiýasy Afrikada üstünlikli iberilen taslamasy giňden ünsi çekdi.Bu uly göwrümli eltiş işinde, taslamanyň gerimini we netijeli guramany görkezip, daşamak üçin jemi 50 ýarym tirkeg ulanyldy ...
  Koprak oka
 • “Supermaly” konteýnerleşdirilen jensetleriň ikinji partiýasy üstünlikli gowşuryldy

  “Supermaly” konteýnerleşdirilen jensetleriň ikinji partiýasy üstünlikli gowşuryldy

  Recentlyakynda, Supermaly-nyň konteýnerleşdirilen jensetleriň ikinji partiýasy, Liaoning Energy Group-a güýçli goldaw berip, gowşuryşy üstünlikli tamamlady.Genset eksportçylarynyň iň gowy onlugynyň biri hökmünde Supermaly elmydama ýokary hilli we ygtybarly önümler bilen üpjün etmegi ýüregine düwdi ....
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumynyň öndürijileri Şandongy adatdan daşary tapýarlar

  Dizel generator toplumynyň öndürijileri Şandongy adatdan daşary tapýarlar

  Dizel generatory, güýçli, güýçli kuwwat, çalt başlamak, ýönekeý işlemek, aňsat tehniki hyzmat etmek bilen garaşsyz elektrik öndüriji enjam hökmünde guruldy.Müşderileriň göwnünden turýan, gündelik durmuşda elektrik üpjünçiligini öndürmekde peýdaly kömekçi hökmünde häsiýetlendirilip bilner, ýöne ygtybarly dizel görnüşini nädip tapmaly ...
  Koprak oka
 • 1000kva Cummins generatorynyň dogry amal amallary, bir ädim ýalňyş bolup bilmez!

  1000kva Cummins generatorynyň dogry amal amallary, bir ädim ýalňyş bolup bilmez!

  1000kva Cummins generatorynyň dogry amal amallary, bir ädim ýalňyş bolup bilmez!1000kva Cummins generatory, kuwwatdan doly ýokary güýç birligi, ätiýaçlyk güýji üçin iň amatly saýlawdyr.1000kva Cummins generatorlary gurluşyň gurluşy bilen tanyş we operasiýany özleşdirýän işgärler tarapyndan dolandyrylýar ...
  Koprak oka
 • 300kw dizel generatory suw çüýşesine hyzmat edýär

  300kw dizel generatory suw çüýşesini abatlamagy üpjün etdi, köp ulanyjy bu gün size jikme-jik düşündirmek üçin bu tarap barada köp zat bilmeýär.Atylylyk lýubkasyna hyzmat etmegiň esaslary 1. Radiatoryň arassalanmagy Suw radiatorlary sowadyjynyň we howanyň ýylylyk çalşygyny üpjün etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmeli.Adaty ýagdaýda ...
  Koprak oka
 • Dizel öndüriji pudagynyň syrlaryny açyň

  Dizel öndüriji pudagynyň syrlaryny açyň

  Dizel generator toplumyny satyn alanyňyzda hemmeler uly markany saýlamagy bilýärler, ýöne häzirki wagtda bazardaky esasy marka generatorlarynyň hakykylygy gözüňi gamaşdyrýar.Diňe bir jübüt alawly göz bilen hakyky maşyn alyp bilersiňiz!Arzan bahaly ýasama "maşyn" hakykatdanam "ma ...
  Koprak oka
 • Dizel generator toplumyny saýlaň, ine iň güýçli strategiýa

  Dizel generator toplumyny saýlaň, ine iň güýçli strategiýa

  Dizel generator toplumyny nädip saýlamaly?Dizel generatorlary üçin zawod öndürmek üçin zerur enjam däl, şonuň üçin köp zawodlar olaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri barada pikirem ýok.Bir gezek, diňe öndürip bilmeýän erbet hilli generator satyn alsaňyz ...
  Koprak oka
 • Iki sany 1375KVA konteýner sessiz dizel generatory daşary ýurda iberildi

  Iki sany 1375KVA konteýner sessiz dizel generatory daşary ýurda iberildi

  Recentlyakynda, COVID-19 epidemiýasynyň täsirine garamazdan, adatdan daşary ýagdaý müşderiniň garaşyşlaryny ýerine ýetirdi.Iki sany 1375KVA konteýner görnüşli generator toplumy wagtynda we hil taýdan tamamlandy we müşderi tarapyndan soňky synagdan geçdi, üstünlikli daşary ýurda iberildi ...
  Koprak oka