• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

1000kva Cummins generatorynyň dogry amal amallary, bir ädim ýalňyş bolup bilmez!

1000kva Cummins generatorynyň dogry amal amallary, bir ädim ýalňyş bolup bilmez!1000kva Cummins generatory, kuwwatdan doly ýokary güýç birligi, ätiýaçlyk güýji üçin iň amatly saýlawdyr.1000kva Cummins generatorlary gurluşyň gurluşy bilen tanyş we generator toplumynyň işleýiş proseduralaryny özleşdirýän işgärler tarapyndan dolandyrylýar we täze ýa-da uzak wagtlap ulanylmaýan 1000kva Cummins generatorlary adaty işlemezden ozal berk barlagdan geçýär.Onda 1000kva Cummins generatory üçin dogry iş prosedurasy haýsy?

db8877d9b5ec5eff25eaf1d8f17912a2

Başlamazdan ozal 1.1000kva Cummins generatory
1) Howa çalşygyny üpjün etmek üçin 1000kva Cummins generator otagynyň gapylaryny we Windowslaryny açyň.
2) Düwürtigi çykaryň we ýagyň derejesini barlaň.Highokarky we pes çäkleriň arasynda bolmaly (iki ters ok), goşmak üçin ýeterlik däl.
3) fuelangyjyň mukdaryny barlaň, goşmak üçin ýeterlik däl.
Bellik: enougheterlik goşmak üçin bir wagtyň özünde 2, 3 zat, enjamyň işleýşinde ýangyç guýmazlyga synanyşyň.Goşanyňyzdan soň, dökülen ýa-da dökülen ýagy arassalamak üçin seresap boluň.
4) Sowadyjy suwy barlaň, doldurmak üçin ýeterlik däl.Itylda bir gezek çalşyň.
5) Batareýa ýüzýän zarýad beriş usulyny kabul edýär, her hepde 1000kva Cummins generatorynyň elektrolit derejesini barlaň, distillendirilen suwdan az, suwuklygyň derejesi elektrik tagtasyndan 8-10 mm ýokarydyr.
Bellik: Batareýa zarýad berlende ýangyjy gaz öndürilýär we açyk alaw gadagan edilmeli.

1756d4f499ad276c9ac897f969daf562

2. 1000kva Cummins generatory başlaýar
Elektrik toguny öçüriň, hiç kimiň janköýeriniň ýokdugyna göz ýetiriň we enjamy işlediň.Şol bir wagtyň özünde, nebit basyşynyň ölçegine üns beriň.Pressureag basyşy henizem 6 sekuntdan soň görkezilmese ýa-da 2bar-dan az bolsa, 1000kva Cummins generatory derrew ýapylmalydyr.Şol bir wagtyň özünde, tüsse tükeniksiz ýagdaýyna üns beriň we işleýän sese üns beriň we anomaliýa bar bolsa enjamy wagtynda saklaň.
Üçünjiden, 1000kva Cummins generatorynyň elektrik üpjünçiligi
1000kva Cummins generatorynyň belli bir wagtyň dowamynda ýüklemezden işlemeginden soň, üç fazaly naprýa .eniýeniň kadalydygyny, ýygylygynyň durnuklydygyny we sowadyjy suwuň temperaturasynyň 45 gradusa çenli ýokarlanýandygyny, setiň öçürilendigini kesgitläň, habar beriň degişli zynjyr hyzmat ediş bölümleri we ulanyjylar, we tok öçürijini kuwwata iteklemek.
Cummins häzirki wagtda dizel dwigatellerini öndürmekde dünýäde öňdebaryjydyr.1000kva Cummins generatory, agyr hereketlendiriji tehnologiýasy düşünjesi bilen işlenip düzülen we ösen önümçilik tehnologiýasyny kabul edýär.900kw Cummins generatory güýçli kuwwat, ýokary ygtybarlylyk, oňat çydamlylyk, ajaýyp ýangyç tygşytlylygy, kiçi göwrüm, uly kuwwat, uly tork, uly tork ätiýaçlygy, bölekleriň güýçli köp taraplylygy we daşky gurşawy goramak ýaly artykmaçlyklara eýedir.
Cummins (OEM) zawody hökmünde Şandong supermaly açyk çarçuwaly generator toplumy, sessiz generator toplumy, ykjam tirkeg generator toplumy, maýak generator toplumy, konteýner generator toplumy we ş.m. ýaly önümleriň doly toplumyna eýedir. Kompaniýanyň 1000kva Cummins generator önümleri ygtybarly içerde we daşary ýurtlarda satylýar we içerki we daşary ýurtly ulanyjylar tarapyndan giňden wasp edilýär.


Iş wagty: Awgust-17-2023