• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Dizel generator toplumyny saýlaň, ine iň güýçli strategiýa

Dizel generator toplumyny nädip saýlamaly?
Dizel generatorlary üçin zawod öndürmek üçin zerur enjam däl, şonuň üçin köp zawodlar olaryň artykmaçlyklary we kemçilikleri barada pikirem ýok.Bir gezek, diňe bir elektrik öndürip bilmeýän we hatda howpsuzlyga howp salýan erbet hilli generator satyn alsaňyz.

Gowy hilli generatory nädip kesgitlemeli?
Adatdan daşary dizel generatorynyň uly hünärmenleri size birnäçe maslahat berýärler:
Umumy dizel generator toplumy esasan dört bölekden durýar: dizel hereketlendirijisi, generator, dolandyryş ulgamy we esbaplar

Dizel generator toplumyny saýlaň

1. Dizel hereketlendirijisi
Dizel hereketlendirijisi, dizel generatorlarynyň bahasynyň 70% -ini tutýan ähli enjamyň kuwwat çykaryjy bölegidir. Käbir erbet öndürijiler dizel dwigateli böleginde hile oýnamagy halaýarlar.

Galp dizel dwigateli
Häzirki wagtda bazardaky belli dizel hereketlendirijileriniň hemmesinde diýen ýaly imitasiýa öndürijileri bar.Käbir öndürijiler meşhur markalar ýaly görünmek üçin şol bir meňzeş enjamlary ulanýarlar.Akeasama at plitalaryny ulanýarlar, ýöne belli dizel hereketlendirijileriniň hakyky seriýa nomerlerini urýarlar, ýasama zawod maglumatlaryny we markany döretmek üçin beýleki serişdeleri çap edýärler..Hünärmen däller üçin ýasama dizel hereketlendirijisini tapawutlandyrmak kyn

Täzelenen maşyn
Professional däl hünärmenler üçin tapawutlandyrmak gaty kyn bolan ähli meşhur markada täzelenen köne maşynlar bar

Şeýle-de bolsa, durky täzelenen maşynda käbir daşky görnüşdäki boýag ýaly kemçilikler bar, asyl zawod bilen esasanam öli burç bilen birmeňzeş surat çekmek gaty kyn ..

Belli marka motoryna meňzeş at, sizi aldatjak boluň

Meşhur marka motoryna meňzeş ady bolan dizel dwigateli, adamlaryň tapawutlandyryp bilmejekdigine garaşýar

Käbir generator öndürijileri meşhur marka kompaniýasyna öz ady ýaly adyny ulanýarlar, meselem, XX cummins generator set kompaniýasy diňe bir sözüň öňünde başga bir söz goýýar, ýöne hakyky kamin motory bilen hiç hili baglanyşygy ýok, diňe adyň üstünde oýnaň.Cöne generatorynyň jemini generator hökmünde bellän alyjy üçin

Kiçijik hereketlendirijini ulanyň
KVA bilen KW arasyndaky gatnaşyklar barada bilgeşleýin bulaşyklyk ediň.Kuwwaty ulaltmak we müşderilere satmak üçin KVA-ny ulanyň. Aslynda KVA daşary ýurtlarda, KW bolsa Hytaýda köplenç ulanylýan täsirli güýçdir. Olaryň arasyndaky gatnaşyk 1KW = 1.25KVA.Daşary ýurtdan getirilýän enjamlar, adatça, elektrik birliklerini görkezmek üçin KVA-ny ulanýarlar, içerki elektrik enjamlary bolsa adatça KW-de aňladylýar, şonuň üçin güýç hasaplanylanda KVA 20% KW-e öwrülmelidir.

Umumy (bahalandyrylan) güýç bilen garaşma güýjüniň arasyndaky baglanyşygy bellemeli däl, diňe bir “güýç”, garaşma güýji müşderilere umumy güýç hökmünde satylýar.Aslynda, garaşma güýji = 1,1x umumy (bahalandyrylan) güýç.Mundan başga-da, garaşma güýji 12 sagat üznüksiz işlemekde diňe 1 sagat ulanylyp bilner.

Dizel generator toplumyny saýlaň

2. Generator
Jeneratoryň roly, dizel dwigateliniň güýjüni çykyş energiýasynyň hili we durnuklylygy bilen gönüden-göni baglanyşykly elektrik energiýasyna öwürmekdir.

Stator rulony
Ilki bilen stator rulony mis simleriň hemmesini ulanýardy, ýöne sim öndürmek tehnologiýasynyň kämilleşmegi bilen mis örtükli alýumin ýadro simleri peýda boldy.Mis bilen örtülen alýumin siminden tapawutlylykda, mis bilen örtülen alýumin zynjyr sim, sim emele getirmek üçin ýörite galyp ulanylanda, mis örtükli alýumin.Generatoryň stator rulony üçin mis örtükli alýumin ýadro siminiň ulanylmagy öndürijilikde kän bir tapawutlanmaýar, ýöne doly ömri mis simli stator rulonynyňkydan has gysga.

Tolgundyryş usuly
Generatoryň tolgundyryş usullary fazaly birleşme tolgunma görnüşine we çotgasyz öz-özüňi tolgundyrmak görnüşine bölünýär.Çotgasyz öz-özüňi tolgundyrmak görnüşi, durnukly tolgunma we ýönekeý tehniki hyzmatyň artykmaçlyklary bilen esasy akymyna öwrüldi, ýöne käbir öndürijiler çykdajy sebäpleri boýunça generator toplumlarynda faza-tolgundyryjy generatorlary düzýärler.

3. Dolandyryş ulgamy
Adaty standart görnüşli birlikler ýük bilen el bilen birikdirilmeli we adatça elektrik togunyň kesilmeginden dizel generator toplumyndan elektrik geçirijisine çenli 10-30 minut gerek.

Dizel generator toplumynyň awtomatiki dolandyryşy ýarym awtomat we doly awtomatiki gözegçilik edilmeýän görnüşe bölünýär.Elektrik togy kesilende generator toplumyny awtomatiki usulda başlaýar we köpçülikleýin elektrik togy açylanda awtomatiki usulda togtadylýar, bu bolsa başlamagyň we durmagyň wagtyny tygşytlaýar, ýöne henizem el bilen işlemegi talap edýär.Awtomatiki gözegçilik edilmeýän dolandyryş ekrany, elektrik signalyny gönüden-göni kesgitlemek we awtomatiki usulda geçmek üçin ATS goşa güýçli wyklýuçatel bilen üpjün edilendir.Şol bir wagtyň özünde, generator toplumynyň awtomatiki başlangyjyna we durmagyna gözegçilik edýär we kommutasiýa wagty 3-7 sekunt bilen hem sazlanyp bilinýän doly awtomatiki gözegçilik edilmeýän amaly amala aşyrýar.

Keselhanalar, harby goşun, ýangyn gözegçiligi we elektrik toguny wagtynda tabşyrmaly beýleki ýerler doly awtomatiki dolandyryş ekranlary bilen üpjün edilmelidir.

4. Garnituralar
Adaty dizel generator toplumynyň adaty aksesuar bölekleri batareýadan, batareýa siminden, süzgüçden, amortizatordan, howa süzgüçinden, dizel süzgüçinden, ýag süzgüçinden, gabykdan, flanesden, ýag turbasyndan ybarat.Käbir öndürijiler bu böleklerde erbet garnituralary hem ulanyp bilerler

Şandong supermal öndürýän enjamlar ş.OEM ösümlikleri, Perkins, Deutz, Doosan, MAN, MTU, Weichai, Shangchai, Yuchai generator toplumlary we beýleki esasy marka.

Highokary ygtybarlylygy, aňsat tehniki hyzmaty, uzak işlemegi we uzak iş wagty bilen öndürilen Cummins generatorlary dünýäniň köp ýurtlaryndan import edilýär we müşderiler tarapyndan makullanýar.Täzelenen maşynlar ýa-da ikinji el maşynlary bilen hoşlaşyň.Şandong supermal öndürýän enjamlar ş.ynanyp bolar.


Iş wagty: Iýun-02-2020