• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Dizel generator toplumynyň öndürijileri Şandongy adatdan daşary tapýarlar

Dizel generatory, güýçli, güýçli kuwwat, çalt başlamak, ýönekeý işlemek, aňsat tehniki hyzmat etmek bilen garaşsyz elektrik öndüriji enjam hökmünde guruldy.Müşderileriň göwnünden turýan, gündelik durmuşda elektrik üpjünçiligini öndürmekde peýdaly kömekçi hökmünde häsiýetlendirilip bilner, ýöne dizel öndüriji öndürijileri nädip tapmalydygy bilimdir, köp sanly ulanyjy bu meseläniň başynda.

IMG_45191

Şeýle tejribäni başdan geçirip gördüňizmi: dizel generator toplumyny satyn almak isleýärsiňizmi, ýerli enjamda ýa-da elektrik bazarynda bolsun, ýa-da internetde, dizel generator toplumynyň markasynyň aşa köpdügine göz ýetirersiňiz, belli markalar, adyny aýdyp bilmeýän käbir ownuk markalar bar, bu ajaýyp.Ikinjiden, bahasy bulam-bujar, dizel generatorynyň şol bir güýji, baha tapawudy gaty uly, hatda on müňlerçe ýuana.Biziň hemmämiz ýönekeý düşünmeýän gatlakçylar: “Näme üçin dizel generatorynyň daşky görnüşine meňzeş toplumlary beýle uly tapawut döreder”.Şeýlelik bilen, dizel generatorynyň öndürijisiniň haýsydygyny nädip kesgitläp bileris?Ondan soň, dizel generator öndürijileriniň aşakdaky üç tarapy kesgitlenýär we derňelýär.
Ilki bilen kärhananyň güýjüne serediň:
Dizel generatorynyň öndürijisiniň gowydygy ýa-da ýokdugy, esasy derňew zawodyň binasynyň, göwrüminiň, adaty modelleriniň inwentar, önümçilik we synag enjamlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemekdir.Standartlaşdyrylan önüm atlary, şahadatnamalar, görkezmeler, üç paket şahadatnamasy we önüm gaplamasy bu kärhananyň göwrümini we güýjüni görüp biler.
Ikinjiden, hyzmat mümkinçiligine serediň:
Ilki bilen, satyn alyş prosesinde hyzmat duýgusynyň bardygyna düşünmek, ýagny hyzmat garaýşynyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny görmek;Ikinjiden, bazarda degişli esbaplaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň;Soňra hünärmen hyzmat işgärleriniň bardygyny ýa-da ýokdugyny görüň.
Üçünjiden, satyn alyjy profiline serediň
Ulanyjy profiliniň üsti bilen bu önümi näçe ulanyjynyň tassyklandygyny bilip bilersiňiz.
“Müňlerçe müň önüm öndürijiler, Şandongy gaty gowy görýärler” sözi.Näme üçin?!
Yzygiderli hil?Modelleriň giň görnüşi?Belli markalaryň güýji?
Satuwdan soň hünär goragy?Abraýly şahadatnamanyň kwalifikasiýasy?Global satuwlar?
! OK!Bularyň hiç biri-de möhüm däl!
Dizel generatory, Şandong adatdan daşary sebäbini gözleýän öndürijiler: ygtybarly birlik konfigurasiýasy
“Shandong supermaly” dizel generator toplumynyň köp artykmaçlygy bar: awtomatlaşdyryş, dört gorag, awtomatiki kommutasiýa, pes ses we ykjam ýokary hilli we pes energiýa sarp etmek!
Dört gorag usuly: energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, az sarp etmek we arzan baha, güýçli kuwwat, elektrik bilen doly
Awtomatlaşdyryş dolandyryş ekrany: Awtomatlaşdyryş dolandyryş ekrany, dizel generatorynyň awtomatiki başlangyç / durmak, maglumatlary ölçemek, duýduryş goragy we “üç uzak” funksiýasyna ýetmek üçin bir generator toplumy awtomatlaşdyryş we gözegçilik ulgamy üçin sanly, akylly, tor tehnologiýasyny birleşdirýär.
Kuwwatly tok öçüriji: Marka öçürijiniň ygtybarly öndürijiligini we köp gorag funksiýasyny ulanmak, aňsat sim, berk, ýokary aragatnaşyk ygtybarlylygy, güýçli zarba garşylygy, gowy gorag.
Işleýän motor: elektrik sürüjisi dizel hereketlendirijisini işe girizýär, hereketlendirijini el bilen işletmek meselesini azaldýar, çalt başlaýar we gaýtadan ulanyp bolýar.
Amortizator: Dizel generator toplumynyň hyzmat möhletini uzaldýar we maşynyň titremesi sebäpli ýüze çykýan sesi netijeli azaldýar.
Radiator: fan we gorag örtügi bilen, ýapyk integral suw çüýşesini ulanmak bilen, onuň ýadrosy ýylylyk paýlaýjy turbanyň we ýylylyk geçirijisiniň yzygiderli ýerleşdirilmeginden durýar, dizel generatorynyň uzak wagtlap işleýän ýylylygynyň aşa ýokary bolmagy, temperatura gaty ýokary enjama zeper ýetiriň.
Asyl marka dwigateli: Cummins, Perkins, Deutz, Doosan, MAN, MTU, Weichai, Shangchai, Yuchai we beýleki esasy markalar üçin goldaw berýän OEM zawody hökmünde ýokary kuwwata, ýangyç sarp etmegine we şol bir konfigurasiýa üçin arzan bahasyna eýe.
Arassa mis çotgasyz AC sinhron generatory: Arassa mis çotgasyz alternatoryň ulanylmagy, çykyş güýji ýeterlikdir.
Dizel hereketlendirijisi süzgüji, ýag süzgüji: hereketlendirijiniň ýangyç gaz ulgamyndaky zyýanly bölejikleri we suwy süzüň, ýagly panadaky zyýanly hapalary süzüň, könelmegi azaldyň we dykylmagynyň öňüni alyň.
Umumy esas: Poslama garşylyk, kislota we aşgar garşylygy bejermekden soň, ýerüsti pürküji, zeper ýetirmek aňsat däl, hyzmat möhletini uzaldýar.
adatdan daşary toplum: işe girizmek we tehniki hyzmat etmek üçin amatly, ýokary hilli titan garyndysy, çydamly gurallaryň doly toplumy.
2007-nji ýyldan bäri, Şandong supermalynyň 90-dan gowrak patenti, 200-den gowrak görnüşiniň 30-dan gowrak seriýasy we önümleriň aýratynlyklary bar.Import we eksport hukuklary bilen bir wagtyň özünde dizel generatorynyň önümleri Europeewropa, Afrika, Günorta Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta-Gündogar Aziýa, Günbatar Aziýa we beýleki 80-den gowrak sebitde eksport edilýär, Aziýada, Afrikada, Amerikada, Europeewropada boldy. we beýleki 20-den gowrak sebitde öňdebaryjy pudakda hyzmatdaşlygyň berk gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin.Greenaşyl täze energiýa, halkara adatdan daşary, güýçli öndürijiler, ygtybarly, birlik ulanyjylaryň köpüsini zawoda gelmegini garşy alýarsyňyz, Şandong adatdan daşary resmi web sahypasyna hem girip bilersiňiz, biz siziň gelşiňizi garşylamaga hemişe taýýar.


Iş wagty: Sentýabr-06-2023