• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Iki sany 1375KVA konteýner sessiz dizel generatory daşary ýurda iberildi

Recentlyakynda, COVID-19 epidemiýasynyň täsirine garamazdan, adatdan daşary ýagdaý müşderiniň garaşyşlaryny ýerine ýetirdi.Iki sany 1375KVA konteýner görnüşli generator toplumy wagtynda we hil taýdan tamamlandy we müşderi tarapyndan soňky synagdan geçip, daşary ýurt bazarlaryna üstünlikli iberildi.

Daşary ýurtly müşderiniň haýyşy boýunça 1375KVA iki uly enjam Cummins-iň asyl hereketlendirijileri, adaty generatorlar, aýratyn ýöriteleşdirilen konteýnerler, adatdan daşary akylly dolandyryş ulgamy, ýylylygy bölüp çykarmak ulgamlary we ş.m. bilen enjamlaşdyryldy we uly maglumatlar we AI ýaly ösen tehnologiýalar bilen birleşdirildi. önümler Aýratynlyklar müşderini özleşdirmek talaplaryna laýyk gelýär.

Iki sany 1375KVA 03
Iki sany 1375KVA 04

Müşderi gepleşikleri, birlik önümçiligi, gurnama, işe girizmek, gözden geçirmek .... Global epidemiýanyň ýaýramagy bilen, her eksport sargydynyň ajaýyp önümi we gowşurylyşy adatdan daşary zawodyň tagallasy we paýhasy bilen jemlenýär.Adatdan daşary işe gaýdyp geleli bäri, epidemiýa garşy hem önümçilige ygrarlydy we gorag gonmagy şerti bilen önümçiligi ylmy we tertipli gurady.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň şertnama möhletine görä, generatoryň her öndürilýän wagtyny wagtynda tabşyrmagy üpjün etdik.

Iki sany 1375KVA 01

Konteýner generator toplumynyň artykmaçlyklary
1. Owadan we owadan görnüş, ykjam we ýerlikli gurluş, anyk funksiýa bölünişi, garaşsyz iş otagy, ýag saklaýan otag, maşyn otagy, küýze otagy, işlemek aňsat we ýönekeý tehniki hyzmat
2. Jenerator toplumynda gowy möhürleme, ýagyş geçirmeýän, gar geçirmeýän we tozan geçirmeýän, güýçli daşky gurşawa uýgunlaşma bar, kyn şertlerde işläp bilýär we ulanyş gurşawyna az täsir edýär.
3. Howpsuzlygyň gowy ýerine ýetirilmegi.Gurluşy netijeli goraýan we enjamyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýan doly ýapyk gutydan we ýokary güýçli polat plastinkadan ýasaldy.
4. intelligenceokary derejeli akyl, gowy ýylylyk ýaýramagy, elektrik üpjünçiliginiň hili we daşky gurşawy goramak zyňyndylary boýunça şol bir pudakdaky beýleki markalaryň generatoryndan has ýokary.

Iki sany 1375KVA 02
Iki sany 1375KVA 05

Adatça önümlerimize hemişe ynanýan we saýlan müşderilere sag bolsun aýdýaryn!Superhli tagallalar we başarnyklar bilen, kompaniýanyň "müşderiler üçin gymmatlyk döretmek" esasy bahasyny ulanmaga çalyşar we müşderiler üçin hünär birlik önümlerini we kanagatlanarly hyzmaty döretmäge çalyşar!13 ýyllyk tejribe bilen size zerur güýç çözgüdi we zerurlygyňyza görä takyk konfigurasiýa bereris.

Has köp zat soramagyňyz hoşal.


Iş wagty: 18-2020-nji maý