• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Dizel öndüriji pudagynyň syrlaryny açyň

Dizel generator toplumyny satyn alanyňyzda hemmeler uly markany saýlamagy bilýärler, ýöne häzirki wagtda bazardaky esasy marka generatorlarynyň hakykylygy haýran galdyrýar.Diňe bir jübüt alawly göz bilen hakyky maşyn alyp bilersiňiz!

Arzan bahaly ýasama "maşyn" hakykatdanam "maşyn"
Umuman aýdanyňda, enjamyň bahasynyň öndüriji bilen uly gatnaşygy bar.Kiçi içerki öndürijileriň bahasy iň arzan, sebäbi has uly ýaşaýyş basyşy we marka täsiri ýok.Diňe bahasy barada dawa edip bilerler.

Käbir kiçi öndürijiler hatda hünär nukdaýnazaryndan müşderileri aldaýarlar, mysal üçin, olar Şanhaý Dizel hereketlendirijisi.Hünärmenler, adatça, Şanhaý dizel paýnamalaryna ýüz tutýarlar, ýöne Şanhaýda hereketlendirijileriň köpüsi markalary bulaşdyryp, müşderileri aldap, öz markalaryna eýe.Weichai hakda-da edil şonuň ýaly.Weifangdaky motor öndürijileriniň köpüsi özlerini Weichai hasaplaýarlar, ýöne diňe biri hakyky.

Jenerator toplumy tamamlamak üçin käbir pes mis simler ýa-da mis bilen örtülen alýumin sim hereketlendirijileri bilen üpjün ediler.Gurluş esbaplary, metaldan ýasalan bölekler we kebşirlenen bölekler esasan özleri ýasaýarlar.Bu proses gödek we hili pes, ýöne Stenford fonda oýnaýar.Belli bir marka ýaly bolup, arzan bahaly ulanyjylaryň ünsüni özüne çekýär.Gahryman çeşmesini soramasa-da, goýun kellesi bilen it etini satýan bölümi synap görmäge het edip bilýärsiňizmi?Bir sentiň bahasy bu ýerde gowy düşündirilýär!

dizel generator öndürijileri revea1

Ikinji el "maşyny" dolduryň
Käbir ownuk öndürijiler galp, ýöne gödek bolmaga het edip bilmeýärler.Iň erbet tarapy, käbir öndürijiler ikinji el hereketlendirijilerini täzeledi, müşderileri aldady we aşa köp girdeji gazandy.
Mundan başga-da, täzelenen dizel dwigateli täze generator we dolandyryş şkafy bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin umumy hünärmen däl ulanyjylar täze dwigatel ýa-da köne bolandygyny aýdyp bilmezler.Dolandyryş ulgamynda, tok öçürijiler, howa wyklýuçatelleri we ulanylýan röleleriň gysga ömri bar, gorag ýeterlik däl we wagtyň geçmegi bilen elektrik näsazlyklary aňsatlyk bilen ýüze çykýar.Gowy öndürijiler esasan Schneider ýa-da abb tok öçürijileri ulanýarlar, ýöne Delixi we Chint ýaly içerki marka elektrik wyklýuçatelleri gowy, ýöne galp abatlaýyş ýaly çynlakaý problemalara-da duş gelýärler.

Uly “maşynlar” ýaly kiçi “maşynlar” hakda gürlemekden gaça duruň
(1) KVA bilen KW arasyndaky tapawut
Ussahanalardan kiçi enjam öndürijiler, güýji ulaltmak we müşderilere satmak üçin KVA-ny KW hökmünde ulanýarlar.Aslynda, KVA görnüp duran güýç we KW işjeň güýç.Olaryň arasyndaky öwrülişik 1KVA = 0.8KW.Daşary ýurtlardan getirilýän enjamlar, adatça, elektrik birligini görkezmek üçin KVA-ny ulanýarlar, içerki elektrik enjamlary bolsa adatça KW tarapyndan görkezilýär, şonuň üçin güýç hasaplanylanda KVA 20% KW-e öwrülmelidir.

(2) Esasy güýç bilen garaşma güýjüniň arasyndaky tapawut
Esasy güýç bilen ätiýaçlyk güýjüniň arasyndaky baglanyşyga garamazdan, diňe bir "güýç" diýilýär we ätiýaçlyk güýji esasy güýç hökmünde müşderä satylýar.Aslynda garaşma güýji = 1,1x esasy güýç.Şeýle hem, garaşma güýji 12 sagat üznüksiz işlemekde diňe 1 sagat ulanylyp bilner.

(3) Dizel hereketlendirijisiniň güýji bilen genset güýjüniň arasyndaky tapawut
Ussahanadan kiçi enjam öndürijileri dizel hereketlendirijisiniň güýjüni çykdajylary azaltmak üçin generatoryň güýji ýaly uly bolar.Aslynda, pudak, dizel hereketlendirijisiniň generatorynyň 110% mehaniki ýitgiler sebäpli güýji kesgitleýändigini kesgitleýär.Has beteri, käbirleri dizel dwigateliniň adaty kompaniýasyny ulanyja kilowat diýip ýalňyş bellediler we enjamy düzmek üçin generatoryň güýjünden az dizel hereketlendirijilerini ulandylar, adatça: kiçi at arabasy, hatda ömri enjam azaldyldy, tehniki hyzmat ýygy-ýygydan ulanylýar we ulanyş tölegi ýokary.

(4) Dizel hereketlendirijileri we generatorlary hakda gürleşmäň, diňe bahalar barada gürleşiň
Dizel hereketlendirijileriniň we generatorlarynyň marka derejesi we dolandyryş ulgamynyň konfigurasiýasyny aýtmaly däl, satuwdan soňky hyzmaty aýtmaly däl, diňe bahasy we gowşuryş wagty barada gürleşiň.Käbirleri generator toplumlary üçin deňiz dizel hereketlendirijileri we ulag dizel hereketlendirijileri ýaly elektrik däl stansiýa bagyşlanan nebit hereketlendirijilerini hem ulanýarlar.Gurluşyň ahyrky önümi - elektrik energiýasynyň hili (naprýa .eniýe we ýygylyk) kepillendirilip bilinmez.Bahasy gaty pes bolan bölümlerde köplenç kynçylyklar bar, adatça şeýle diýilýär: diňe nädogry satyn almak ýalňyş däl.

(5) Tötänleýin garnituralaryň ýagdaýyny aýtmaly däl
Dymdyryjy, ýangyç guýujy, nebit turbasy, haýsy derejeli batareýa, näçe kuwwatly batareýa, näçe batareýa we ş.m. ýaly tötänleýin garnituralary bellemeli däl. Aslynda, bu esbaplar gaty möhüm we satyn alyş şertnamasynda beýan edilýär.

dizel generator öndürijileri revea2

OEM öndürijisini saýlaň we markaly birliklerden lezzet alyň
Dizel generator bazary garyndy we resmi däl maşgala ussahanalary giň ýaýrady.Şonuň üçin generator toplumlaryny satyn almak, önümiň konfigurasiýasy we bahasy, satuwdan soňky hyzmat taslamalary we ş.m. ýaly hünärmen öndürijä maslahat bermeli, önümiň hili kepillendirilýär.Generator OEM öndürijisi saýlanmalydyr we abatlanan maşyn ýa-da ikinji jübi telefony ret ediler.

Şandong Saimali, Cummins generatory, Perkins generatory, Deutz generatory, Doosan generatory, MAN, MTU, Weichai, Shangchai, Yuchai we beýleki esasy markalar OEM zawodyny işe girizdi.Öndürilen generator toplumlary ýokary ygtybarlylyga eýe we saklamak aňsat.Uzak üznüksiz iş wagty we beýleki artykmaçlyklar müşderilerimiziň göwnünden turýan ýurda we daşary ýurda eksport edilýär.Greenaşyl täze energiýa, halkara supermaly kompaniýa, täzelenen maşynlar ýa-da jübi telefonlary bilen hoşlaşmak, Şandong supermaly kompaniýasy ygtybarly.


Iş wagty: Iýun-20-2022