• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Biz hakda

Kompaniýa Profil

“Shandong Supermaly Generating Equipment Co., Ltd.”, ýyllyk girdejisi 50 million dollardan gowrak bolan meşhur içerki generator toplumyny öndüriji 2007-nji ýylda döredildi.Döwlet fakel maksatnamasy ýokary tehnologiýaly kärhanalara, eksporta gönükdirilen esasy kärhanalara we Şandong önümçilik pudagynyň ýeke-täk çempionyna gönükdirildi.Şandong welaýatynda kiçi we orta kärhanalaryň we Dengling kärhanalarynyň göze görünmeýän çempiony.Biziň kompaniýamyz gözleg we elektrik öndürmek toplumyny öndürmäge ygrarly.Gury ýer we deňiz modellerini öz içine alýan generator toplumlarynyň doly önümçilik liniýasyna eýe boluň.Telekommunikasiýa, hassahanalar söwda merkezlerinde, jemgyýetçilik mekdeplerinde, nebit we kömürde, maldarçylykda, zibil taşlamakda, azyk önümçiliginde we kagyz öndürmekde giňden ulanylýar.Himiýa, krahmal alkogoly, gämi gatnawy we beýleki pudaklar.

supemalys

HarytSeriýa

Lander we deňiz generator toplumynyň gözleglerini, ösüşini we önümçilik tehnologiýasyny özleşdirip, generator toplumyna aýratyn üns bermek, açyk görnüşli generator toplumlary, sessiz görnüşli generator toplumlary, tirkeg generator toplumlary, ýeňil diň ýaly dürli gaz we dizel energiýa önümlerini öndürip biler. generator toplumlary, konteýner görnüşli generator toplumlary, täze energiýa ulagy ykjam elektrik bekedi, deňiz generator toplumlary.Kuwwaty 6kw-dan 2000kw aralygynda.

Hünärler we hormatlar
Milli fakel meýilnamasynyň esasy ýokary tehnologiýaly kärhanalary, eksporta gönükdirilen esasy kärhanalar, Hytaýyň patenti Şandong ýyldyz kärhanalary,
Şandong welaýaty, kärhana tehnologiýa merkezi, Şandong welaýaty Hytaý-Russiýa täze energiýa energiýasy öndürmek kooperatiw gözleg merkezi,
Weifang önümçilik görkeziş kärhanalary.

şahadatnama
şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnama4
şahadatnama5
şahadatnama6
şahadatnama8
şahadatnama9

Adatça bulut platformasy
Geljekdäki zatlaryň tendensiýasyna, akyl, integrasiýa we uly maglumatlara esaslanýan “Hemme zadyň interneti” maglumat döwrüne sabyrsyzlyk bilen garaşýan Supermaly, “Supermmaly bulut platformasy” döwrüni döredýär.Bu platforma diňe bir akylly bulut gözegçilik ulgamy bolman, eýsem önümçiligi, logistikany we transporty gowulandyrmak, howpsuzlygy ulanmak we satuwdan soň tehniki hyzmat etmek üçin hemmetaraplaýyn akylly platforma bolup durýar.

Locationerleşiş hyzmaty
Hakyky logistika maglumatlary, ogurlyga garşy we ş.m.

Wagtlaýyn gözegçilik funksiýasy
Adat ýygnamak, enjamlaryň näsazlygyna gözegçilik we ş.m. ulanyň

Irki duýduryş diagnoz funksiýasy
Gidroenergetika ýagynyň hemmetaraplaýyn gözegçilik we wagtynda duýduryş we ş.m.

Görkeziş funksiýasy
Duýduryş akusto-optiki, gözegçilik wideosy we ş.m.

Simsiz geçiriş funksiýasy
WIFI, 3G signal beriş

Bulut saklamak funksiýasy
Oflayn işlemek, näsazlyk maglumatlary saklamak, tehniki hyzmat maglumatlary we ş.m.

Uzakdan dolandyryş funksiýasy
Bir düwmä başlamak we durmak, köp bölümli bilelikdäki dolandyryş we ş.m.

Üç gezek howpsuzlyk funksiýasy
Önüm modulynyň dizaýny, platforma howpsuzlygyny dolandyrmak, hukuklary dolandyrmak

GlobalSalgy

Global üpjünçilik zynjyry1

Global üpjünçilik zynjyry
Kompaniýa indi halkara bölekler üpjünçiligi ulgamy arkaly bahada we tehnologiýada giňişleýin artykmaçlyklary bolan ýokary hilli önümleri öndürmek üçin ýerli we daşary ýurtlarda meşhur hereketlendiriji we generator kärhanalary bilen strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

Halkara ösüş

Halkara ösüş
Içerki, dünýägaraýyşa esaslanýar.Kompaniýa içerki bazary işjeň gözledi we Hytaýyň 28 welaýaty, häkimlikleri we awtonom sebitleri bilen üpjünçilik we marketing gatnaşyklaryny ýola goýdy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa import we eksport etmäge, daşary ýurtlarda şahamçalar açmaga we ýokary hilli önümlere we hyzmatlara esaslanyp, daşary ýurt bazaryny giňeltmäge hukugy bar, önümler Europeewropa ýaly 40-dan gowrak ýurtda we sebitde gowy satylýar. , Afrika, Günorta Amerika, Latyn Amerikasy, Günorta-Gündogar Aziýa we Günbatar Aziýa.

Içerki we halkara strategiki hyzmatdaşlyk1

Içerki we halkara strategiki hyzmatdaşlyk
Öňdebaryjy tehnologiýa, “+ Internet” akylly bulut hyzmat platformasy we satuwdan soňky ajaýyp hyzmat ulgamy bilen döredilen ýokary hilli önümler bilen bu kompaniýa köp sanly içerki we daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ünsüni özüne çekdi we uzak möhletli we Aziýanyň, Afrikanyň, Amerikanyň we Europeewropanyň 20-den gowrak ýurdy bilen durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklary.

para

Ludong taslamasy

Ludong taslamasy

Merkezi Hytaý taslamasy

Demirgazyk-Günbatar Hytaý taslamasy

Merkezi Aziýa taslamasy

Günorta-Gündogar Aziýa Taslamasy

Gündogar Europeewropa taslamasy

Demirgazyk Amerika taslamasy

Günorta Amerika taslamasynyň demirgazyk bölegi

Hytaý generator pudagynyň lideri
Täze energiýa generatorynyň lideri
Tehnologiýa bilen kompaniýa 12 ýyllap generator birligi pudagynyň tehnologiýa gözleglerine we ösüşine ünsi jemleýär.40-dan gowrak patentlenen tehnologiýa eýe we bu pudak görkezijisini düzmek bilen Hytaýyň generator toplumynyň öňdebaryjy bolmagyna ygrarly.Bar bolan önümi ösdürmek tehnologiýalaryny kämilleşdirmek bilen bir hatarda, täze energiýa pudagyna hem gatnaşýarys, täze energiýa generator toplumlarynyň gözleglerine we işlenip düzülmegine, sosial energiýanyň üýtgemegine goldaw berýäris we geljegi ylym we tehnologiýa bilen alyp barmagyň ösüş düşünjesini durmuşa geçirýäris.

Hytaý generator pudagynyň lideri
Hytaýyň lideri

2023 Strategiki meýilnama
Zehinler strategiýasy
Şandong uniwersitetine we Týanjinin uniwersitetine bil baglap, zehinleriň agdyklyk edýän gözleg we dolandyryş toparyny döretmegi maksat edinýäris.

Gözleg we tehnologiýa
100-den gowrak esasy patent bilen garaşsyz gözleg we ösüş ukybyny doly özleşdiriň.Önümçilik tehnologiýasy ukyby halkara öňdebaryjy derejesine ýetdi.

Marka meýilnamasy
Öňdebaryjy marka şöhraty we abraýy bilen meşhur marka hökmünde "Supermaly" guruň.

Bazar nyşany
Halkara we içerki marketing pudaklaryny döretmek.Satyş 1 milliard ýewrodan, eksport bolsa 100 million dollardan geçýär

KärhanaMedeniýet

Vlues

Täzelik, hil, netijelilik, hyzmat, tygşytlamak

Kärhana görnüşi

Bütin dünýäde ýagtylyk we güýç hödürläň.

Korporatiw missiýa

Müşderilere has gowy önümleri we hyzmatlary getirmegi maksat edinýär

Topar düşünjesi

Agzybirlik, ösüş, ünsi, minnetdarlygy, açyklygy, paýlaşmagy

Taryhymyz

Januaryanwar aýynda Beidou ýerleşişine esaslanýan täze energiýa ulagy ykjam elektrik bekediniň tehniki taýdan özgerdilmegi amala aşyryldy;
Iýun aýynda Şandong ýarym adasynyň milli garaşsyz innowasiýa görkeziş zolagynyň ösüşi we gurluşyk taslamasy üçin ekologiýa taýdan arassa sessiz generator toplumy saýlandy;
Iýul aýynda Günorta-Gündogar Aziýada ikinji şahamça döredildi.
Awgust 3-nji seminar işe başlady, tehnologiýa merkezini ulanyp başlady.

Taryhymyz

Mart Günorta-Gündogar Aziýanyň ilkinji daşary ýurt ammaryny döretmek üçin şahamçasyny döretdi;
Dekabr aýynda başlyk milli 10,000 meýilnamasyna saýlandy;
Kompaniýa şäher ylym we tehnologiýa innowasiýa bäsleşiginiň innowasiýa baýragyny aldy.

Taryhymyz

Januaryanwar aýynda super sessiz generator toplumlaryny ösdürip başladyk.
Dekabr, týanjinin uniwersiteti bilen hyzmatdaşlykda, kollejleriň we uniwersitetleriň mugallymlaryny tanyşdyrdy we Yuandu pudagynyň öňdebaryjy zehinler meýilnamasyna saýlandy.
Dekabrda kompaniýanyň tehnologiýa merkezi we 3-nji ussahanasy guruldy.
Annualyllyk eksport bahasy 20 million dollar töweregi boldy.

Taryhymyz

Januaryanwar aýy jemledi we uchauçaý OEM;
Awgust aýynda kompaniýanyň tehnologiýa merkezi Şandong kärhana tehnologiýa merkezi tarapyndan tassyklandy;
Dekabr günorta-gündogar Aziýa telekom bilen strategiki hyzmatdaşlyga başlady, günorta-gündogar Aziýa bazaryny ösdürdi.

Taryhymyz

Welaýat gözleg taslamalaryna birnäçe taslamalar girýär;
Oktýabr aýynda ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan deňiz generator toplumy şäheriň ylmy we tehnologiki ösüş baýragyny aldy;
Dekabr, ýokary derejeli zehinleri taýýarlamak we goşa zehin maksatnamasyna goşulmak üçin Şandong uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Taryhymyz

Biogaz generatorynyň önümçilik liniýasyny täzeläp biler.
Sentýabr aýynda Milli fakel maksatnamasynyň önümçilik görkeziş taslamasy tassyklandy.
Oktýabr, esasy ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde milli fakel programmasynda görkezildi

Taryhymyz

Goý, ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjy gaz generator toplumlary milli esasy täze önümlere girizilsin.
Sentýabr aýynda kompaniýa Hytaý-Rus Hytaý-Rus Täze Energetika Energetika Hyzmatdaşlyk Gözleg Merkezini döretdi.
Sentýabr aýynda kompaniýa Weifang ýokary tehnologiýaly zona göçdi.

Taryhymyz

Täze zawod gurup biler

Taryhymyz

Iýun aýynda daşky gurşaw dizel generatory üstünlikli öndürildi.

Taryhymyz

Oktor Binhai taslamasynyň birinji tapgyry gurluşyk işine başlady

Taryhymyz

Octorber IOS 9001 şahadatnamasy, CE şahadatnamasy.
Noýabr aýynda gaz generatorynyň birinji partiýasy gurnama hataryndan çykdy.
Dekabr SONCAP şahadatnamasy

Taryhymyz

Iýun I Weifangda döredildi