• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

300kw dizel generatory suw çüýşesine hyzmat edýär

300kw dizel generatory suw çüýşesini abatlamagy üpjün etdi, köp ulanyjy bu gün size jikme-jik düşündirmek üçin bu tarap barada köp zat bilmeýär.300_ 页面 _08

Atylylyk liniýasyna hyzmat etmegiň esaslary
1. Radiatoryň arassalanmagy
Suw radiatorlary sowadyjynyň we howanyň ýylylyk çalşygyny üpjün etmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmeli.Adaty ýagdaýlarda dizel hereketlendirijisi her 500 sagatda suw radiatorynyň daşynda we içinde arassalanmalydyr.Radiatoryň içindäki masştab we çökündi hapalary arassalamak üçin ilki radiatordaky suwy akdyryp bolýar, soň bolsa belli bir basyşly suw (kran suwy) akýan suw arassa bolýança radiator ýadrosyna geçip biler.
2, radiator hyzmaty
Suw radiatoryny belli bir wagtlap ulananyňyzdan soň, syzmak bar bolsa, lehim bilen bejerip bolýar.Aýry turbalar çynlakaý zaýalananda we bejerilip bilinmese, turbalaryň petiklenmegine rugsat berilýär, ýöne petiklenen turbalaryň sany üçden köp bolup bilmez, ýogsam dizel hereketlendirijisiniň rozetkasynyň temperaturasynyň rugsat edilýän çäkden ýokary bolmagyna sebäp bolup biler.
3. Gündelik seresaplyklar
Suw radiatorynyň girelgesinde ýerleşýän basyş örtügi ulgamyň basyşyny belli bir aralyga çenli ýokarlandyryp biler, bu diňe sowadyjynyň gaýnadýan nokadyny gowulaşdyrman, dizel hereketlendirijisiniň we suw nasosynyň kawitasiýa garşy ukyplylygyny ýokarlandyrýar.Basyş gapagynda bug klapan we howa klapan ýerleşdirildi.Suw radiatoryndaky polo positiveitel ýa-da otrisatel basyş görkezilen bahadan ýokary bolsa, bug çykarmak ýa-da howa girmek maksadyna ýetmek üçin basyş gapagynda ýerleşýän klapan awtomatiki usulda açylar.
Dizel generatory işleýän mahaly, sowadyş ulgamynyň kadaly işlemegine päsgel bermezlik üçin basyş gapagy ýapylmalydyr.Suw radiatorynda sowadyjy derejesini köplenç barlamaly we suwuklygyň öz wagtynda peseldilmegi ulgamyň sowadyş täsirine täsir eder, dizel hereketlendirijisiniň boşlugyny agyrlaşdyrar, soň suw radiatoryna sowadyjy goşmaly; , ýöne bug şikesiniň öňüni alyň.
Üns beriň!
Dizel hereketlendirijisiniň agyr işleýşi wagtynda suw çüýşesiniň basyş gapagyny açmaň we suwuň temperaturasy 70º-den pes bolýança duralgadan soň basyş gapagyny açyň.
Dizel hereketlendirijisini işe girizmezden ozal sowadyş ulgamy sowadyjy bilen çalt doldurylmaly däldir.Bu wagt, sowadyjy akym ýolundaky howany ýok etmek üçin silindr kellesiniň çykyş turbasynyň ujundaky suw temperaturasynyň datçigini gowşatmaly.Doldurylandan soň, ulgamdaky howa dolýança iki minut saklaň we täzeden dolduryň.
Üns beriň!
Pes temperatura gurşawynda işleýän dizel hereketlendirijileri, doňmagyň we ýarylmazlygyň öňüni almak üçin suw radiatoryna sowadyjy suwy akdyrmak üçin suw klapanyny saklandan soň derrew açylmalydyr.
supermaly 300kw dizel generator toplumy, generator toplumyny çalt we aňsatlyk bilen işledip bilýän we generatoryň işleýşini üpjün etmek üçin ulanyjy tarapyndan kompýuter we jübi telefony arkaly uzakdan dolandyrylyşyny amala aşyryp bilýän akylly dolandyryş platformasy bilen enjamlaşdyrylandyr. .
Greenaşyl täze energiýa, halkara supermal, önümlerden hyzmatlara, satuwdan öňki satuwdan başlap, öýüňize hyzmat etmek üçin hünärmenler topary, haýsy kynçylyklara garamazdan, adatdan daşary güýç hünärmenleri siziň üçin çözerler!Geliň indi edeliň!https://www.supermaly.com


Iş wagty: Awgust-03-2023