• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Sessiz generator öndürijini göni satuw

Meýletin konfigurasiýa
1. ATS awtomatiki ýük öwrüliş dolandyryş paneli.
2. “üç uzakdan” funksiýa dolandyryş paneli bilen.
3. Öz-özüňi goramak, özbaşdak işleýän dolandyryş paneli.
4., ag, dizel we suw kurtka kondensasiýa garşy gyzdyryjy.
5. Aýry-aýry görnüşli gündelik ýangyç guýujy enjam, esasy ýangyç guýujy.
6. Batareýa üçin zarýad beriji.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

At güýjüniň esasy önümi - sessiz generator toplumy:
Zehinli, üýtgeşik.Açyk çarçuwaly birlik bilen deňeşdirilende, sessiz bölüm has amatly we amatlydyr.Rainagyşdan goraýan akja ýa-da beýleki binalary gurmagyň zerurlygy ýok, açyk howada goýmak amatly we köp adamly ýerlerde has asuda.Şol bir görnüşdäki sessiz birligiň ses derejesi açyk görnüşli enjamdan 20 desibel pesdir.Has köp material, poslama garşy we sesiň peselmegi.Şuňa meňzeş önümlerden 50% galyňlykda 3 mm polat plastinka halkara sowuk rulonly polat kabul edýär.Içinde 5 sm beýiklikdäki ýangyn saklaýjy ses siňdiriji pagtany, ses izolýasiýasyny we ses siňdirişini ulanmak has gowudyr.Sesi azaltmak täsiri, pudakda öňdebaryjy.Şuňa meňzeş önümleriň ses standarty 80 desibel (dB), önümimiz 75 desibelden pes.Amal effekti has ýuwaş we has köp pudak standartlaryna laýyk gelýär.“Supermaly” sessiz generator toplumy tehnologiýasy ygtybarly, çydamly we uzak dowam edýär.Has arzan bahadan siziň üçin has köp ykdysady baha dörediň.

Markany berk saýlaň, tehnologiýa birinji.Gurluşyň esasy bölekleri, içerki we daşary ýurtlarda has oňat we çydamly, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýan we elektrik üpjünçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrýan meşhur markalardyr.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dwigatelden generatorlara goşmaça hyzmatlar elýeterlidir.“Supermaly” sessiz generator toplumynda Perkins, Cummins, Rikardo, Deutz, Weichai, Yuchai we beýleki meşhur içerki we daşary ýurt marka dwigatelleri bar, Stenford, Marafon, Bewerli, Landian we beýleki marka alternatiwleri bilen enjamlaşdyrylan, hünär hili ygtybarly.

Genset bilen baglanyşykly

Giňişleýin modeller we dürli kombinasiýalar
Dizel we gaz generator toplumlary özbaşdak ýa-da paralel bolup, has köp dürli güýç garyndysyny üpjün edýär.

Içinden, 3D stereo sesiň peselmegi
Enjam pes ses.Belli marka komponentleri gowy iş durnuklylygy, enjamlaryň bedeniniň az titremesi we pes mehaniki sesiň tebigy artykmaçlygy bar.

Pes ýylylygyň ýaýramagy.Fanetişen fan suwuny sowatmak ulgamy, bedeniň aşa gyzmagy netijesinde döreýän sesi peseldýär we pes ýel garşylygy fanaty janköýeriň işleýän sesini peseldýär.

Kanal sesiniň peselmegi.Channelokary netijelilik sesini azaldýan köp kanally kabul ediş we işleýiş dizaýny, enjamyň kuwwatynyň öndürijiligini üpjün etmek esasynda sesi doly azaldar.

Onuň materialy ses geçirmeýär.Gurluşyň howpsuzlygyny üpjün etmek we ses çykarmak täsirini azaltmak üçin ses geçirmeýän we ýangyna garşy materiallar bilen enjamlaşdyrylandyr.

Egzoz desgasy dymýar.Egzoz çykaryjy enjam, çykýan sesleri azaltmak üçin impedans kompozit sazlaýjy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Sesi peseltmek üçin patentlenendir.Kompaniýa, generator toplumynyň örtük örtügi üçin patentlenen tehnologiýany döretdi.Öň, yzky, çep we sag taraplarda ses geçirmeýän örtük we sesiň öňüni almak üçin has gowy howa çalşygy dizaýny bar.

Rainagyşdan, gardan we palçykdan gorap biler.Görkezilen ýokarky ýa-da ýokarky üçek, kislotanyň garyň ýa-da ýagyşyň ýokaşmagynyň öňüni alýar, generator toplumynyň sessiz gabygynyň ömrüni uzaldýar.

Agyr howpsuzlygy goramak, çydamly we has ygtybarly
Artykmaç ýük.Enjamyň işleýiş ýagdaýy dolandyryş paneli arkaly hakyky wagtda gözegçilik edilýär we adatdan daşary işlemegiň netijesinde bedeniň zeperlenmegi, operasiýa artykmaç wagtynda gyssagly togtatmak arkaly öňüni alýar.

Poslama garşy.Rainagyşyň ýeriň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin çig mal hökmünde halkara standart sowuk rulon bilen gaýtadan işlenýär, sepilýär ýa-da boýalýar we zawodyň standart boýagy bilen örtülýär.

Burnanmaga garşy.Suw bilen sowadylan fan sowadyş ulgamy, bedeniň gyzmagynyň öňüni almak üçin has gowy penjire şemaly dizaýny;ýokary ýangyn saklaýjy ses siňdiriji pagta, ýangyny saklaýan köp gatly goramaga mümkinçilik berýär.

Standart konfigurasiýa

1. Içki ýanýan hereketlendiriji (dizel we tebigy gaz).
2. Arassa mis çotgasyz ac sinhron generator (ýeke rulman, global gorag).
3. 40 ℃ -50 ℃ radiator tanky, guşak bilen herekete getiriji sowadyjy, janköýeriň howpsuzlygy örtügi üçin amatly.
4. Kuwwat öndürmek we çykarmak üçin howa açary, standart dolandyryş paneli;(sanly displeý dolandyryş moduly sekiz dili goldaýar).
5. Gurluş üçin umumy polat bazasy (şol sanda: gurluş üçin birleşdirilen yrgyldy nemlendiriji rezin pad).
6. Gury görnüşli howa süzgüji, ýangyç süzgüji, ýaglaýjy süzgüç, başlangyç motor we öz-özüni zarýad beriji generator.
7. Başlamak we birikmek kabeli üçin batareýa.
8. Senagat 90dB sazlaýjy we birikdiriş standart bölekleri.
9. galypdan ýasalan tok öçüriji.
10. Ümsüm görnüş (şkaf).
11. Galyň plastmassa gaplama gaplamasy.
12. Tötänleýin maglumatlar: dizel hereketlendirijisiniň we generatoryň, generatoryň spesifikasiýasy, synag hasabaty we ş.m.

Parametr

“Supermaly” sessiz görnüşli dizel generatorynyň esasy parametri:

Bahasy KW 20 200 600 800 1000
Motor modeli SP4100DT SP12V138DT KTA38-G2 KTA38-G5 KTA50-G3
Silindr 4L 12V 12V 12V 12V
Alternator modeli PI044F UCD274K LVI634B HCl634J S1734A
Umumy ululygy mm 2000 × 730 × 1320 3060 × 1350 × 1790 4500x1700x2400 4700x1800x2500 4950x2080x2560
Jemi agramy 620 3300 8000 9500 10120

  • Öňki:
  • Indiki: