• facebook
  • twitter
  • youtube
  • linnk
SUPERMALY

Üstünlik

KärhanaÜstünlik

 

 

adatdan daşary global VIP hyzmaty

HYZMATDAŞLARY WAGT EDIP BOLMAK ÜÇIN KOMITET EDILDI

Hünärmen we täsirli gowy hyzmat tejribesi

TEHNIK MASLAHATYNY AEMDY ..

Professional doly goragdan lezzet alyň

Adatdan daşary lezzet hyzmaty, innowasiýa bilen uzakdaky telefon tehniki goldawyny berýär, Nirede bolsaňyzam islendik wagt supermaly tehnologiýasyny size habar beriň,

Wagt tygşytlaň
%
PUL TYGŞYTLA
%
KOREBIR KÖMEK
%

Kartalaryň örtügi

售后服务 -2

IOS KÖP KÖMEK BILEN 

“Supermaly” Günorta-Gündogar Aziýada we onuň töwereginde köp sanly şahamça we ammar guramasyny döretdi

Bütin Günorta Aziýa

(1) Hyzmat edýän ulanyjylarymyz ýaryş super dizel generator toplumlaryny ulanýan ýa-da satýan müşderiler we paýlaýjylardyr.

(2) Sargyt berlen gününden başlap, generatoryňyzyň gysga wagtyň içinde kadaly işlemegine göz ýetirmek üçin satyn alan generator toplumyňyzy barlamaga we tapmaga kömek ediň.

(3) Tehniki işgärleri mugt taýýarlamak.

(4) Operasiýa çykdajylaryňyzy gözegçilikde saklamak üçin öňüni alyş tehniki hyzmatyny we abatlaýyş işlerini üpjün ediň.

(5) Adatdan daşary ammar guramasy köp sanly ätiýaçlyk şaýlary we esbaplar bilen üpjün edýär we tehniki hyzmat inereneri islän wagtyňyz tehniki kömek berip biler.

售后服务 -4
售后服务 -5